Privacyverklaring Gitrans bv

Gitrans bv, gevestigd Minervum 7462, 4817ZP te Breda, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gitrans bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Uw persoonsgegevens beperkt verwerken, enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gitrans bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan onze privacyverklaring.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gitrans bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of afspraken;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Verwerken van betalingen;
 • Uitvoeren van kreditwaardigheidscheck;
 • Uitnodigingen om mee te doen aan klantonderzoeken en enquetes.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangaan en uitvoeren van opdrachten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gitrans bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door Gitrans bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

1.2 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Gitrans bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Gitrans bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gitrans bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Gitrans bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, acquisitie en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, aanvraag offerte via email, website of telefonisch en/of via koppeling social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gitrans bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door Gitrans bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontact en/of geïnteresseerde.

1.4 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten

Persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten worden door Gitrans bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Sollicitatieprocedure (zowel open sollicitatie als naar aanleiding van een vacature);
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of tewerkstelling bij Gitrans bv.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst of tewerkstelling bij Gitrans bv.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Gitrans bv de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID, Rijbewijs en overige certificaten;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen en werkervaring;
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat;
 • Andere relevante persoonlijke gegevens met toestemming verkregen.

De persoonsgegevens worden door Gitrans bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Gedurende 1 maand ten einde van sollicitatieprocedure of in overleg met sollicitant bewaard met een maximum van 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

2. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons en wij verwijderen per direct deze informatie.

5. Bewaartermijn

Gitrans bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gitrans bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Onze website is beveiligd, onder andere met een SSL certificaat;
 • Onze software is geüpdatet, maken gebruik van een firewall en onze IT systemen worden regelmatig, proactief, gecontroleerd op mogelijke zwakke punten.

7. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9. Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

10. Contactgegevens

Gitrans bv
Minervum 7462
4817 ZP Breda
info@gitrans.nl

 

De regels omtrent bescherming van persoonsgegevens kunnen altijd veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De meest actuele versie kunt u altijd terug vinden op onze internetsite.Copyright © 2019 Gitrans BV. Alle rechten voorbehouden.